Thư viện > Văn bản pháp luật Hôm nay 4/8/2015,09:00 GMT+7
NGHỊ ĐỊNH 198/2004/ND-CP Về thu tiền sử dụng đất
Cập nhật: 18h27' ngày 09/02/2010

NGHỊ ĐỊNH 198/2004/ND-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Về thu tiền sử dụng đất

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất

Điều 3. Đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất

Điều 4. Căn cứ tính thu tiền sử dụng đất

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất1. Đối với tổ chức kinh tế:

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

3. Chuyển mục đích sử dụng từ đất ở được giao sử dụng ổn định lâu dài sang đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh thì không thu tiền sử dụng đất.

4. Chuyển mục đích sử dụng từ đất giao có thời hạn sang đất ở (thời hạn ổn định lâu dài) thì thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền sử dụng đất đã nộp theo giá đất của loại đất giao có thời hạn.Điều 7. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

1. Giao đất sử dụng ổn định lâu dài:

2. Giao đất sử dụng có thời hạn:

3. Trường hợp đất được chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất mà trước đó người sử dụng đất đã chi trả tiền bồi thường về đất và nộp trước tiền thuê đất thì được trừ chi phí bồi thường về đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tiền thuê đất nộp trước (của thời gian còn lại) vào tiền sử dụng đất phải nộp.Điều 8. Thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất

Điều 9. Thu tiền sử dụng đất đối với đất khu công nghiệp1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thì thu tiền sử dụng đất được quy định như sau:

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng đất trong khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư để làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh thì thu tiền sử dụng đất được quy định như sau:Điều 10. Thu tiền sử dụng đất đối với đất xây dựng khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Giao đất theo hình thức đấu giá thì thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này.

2. Giao đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thu tiền sử dụng đất được tính theo căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

Chương III
MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 11. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

Điều 12. Miễn tiền sử dụng đất

Điều 13. Giảm tiền sử dụng đất

Chương IV
THU, NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 14. Xác định tiền sử dụng đất và các khoản thu khác

Điều 15. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất và các khoản khác

Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan thuế, kho bạc và của người nộp tiền sử dụng đất.1. Cơ quan thuế:

2. Cơ quan kho bạc:

3. Trách nhiệm của người sử dụng đất.Điều 17. Nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp còn ghi nhận nợ

Chương V
XỬ LÝ VI PHẠM, KHIẾU NẠI

Điều 18. Xử phạt

Điều 19. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Tổ chức thực hiện

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

 ...........................

Nhấn vào Download để tải về chi tiết Nghị định

Cổng thông tin nhà đất 24h


Email cho bạn bè   Bản in  Quay lại  Đầu trang
Gửi bình luận
Gửi bình luận
Tin liên quan